Vergoedingen vervangende mantelzorg

 Er zijn verschillende mogelijkheden om (gedeeltelijke) vergoeding voor vervangende mantelzorg, zowel binnenhuis als buitenshuis, te ontvangen. Naast de vrijwillige inzet om mantelzorgers te ontlasten, zijn er in Nederland vier wetten waarop mantelzorgondersteuning kan worden geboden (vanuit de Wmo, Zvw, Wlz en de Jeugdwet).

Vrijwilligersinitiatieven

In gemeente Hoeksche Waard zijn verschillende vrijwilligersorganisaties actief. Zij ondersteunen kosteloos of tegen geringe vergoeding. U kunt hierbij denken aan vrijwilligersorganisaties ‘Wehelpen’ en ‘buurtgezinnen’, maar u kunt ook ondersteuning krijgen tijdens het laatste levensfase vanuit de Hospice Hoesche Waard zorg. Bij het respijtzorg aanbod kunt u per leeftijdsfase en ziektebeeld zien welke vrijwilligersinitiatieven er zijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wmo regelt dat mensen zorg ontvangen als zij zich niet meer in en om het huis kunnen redden, niet meer aan maatschappelijke activiteiten mee kunnen doen of wonen in een veilige of beschermde omgeving nodig is. De Wmo is er in de vorm van algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen zijn vrij toegankelijke diensten, activiteiten of zaken. Mocht dit niet voldoende hulp bieden, kan een maatvoorziening een oplossing zijn. De maatwerkvoorziening wordt specifiek op uw persoonlijke situatie afgestemd. Daarnaast is de gemeente in het kader van de Wmo verantwoordelijk het geven van informatie en advies en verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Algemene voorzieningen

Er zijn algemene voorzieningen waarvan de mantelzorger/zorgvrager gebruik kunt maken. U kunt hierbij denken aan inloophuizen of de blijk van waardering.

Maatwerkvoorzieningen

Daarnaast zijn er maatwerkvoorzieningen welke specifiek op de situatie wordt afgestemd. Uw zorgvrager (diegene waarvoor de mantelzorger zorgt) heeft een indicatie van de nodig om van deze voorzieningen gebruik te kunnen maken.

De respijtzorg (vervangende mantelzorg) vanuit maatwerkvoorziening gaat om:

  • Huishoudelijk hulp
  • Dagbesteding
  • Kortdurend verblijf (tijdelijk verblijfplaats voor de zorgvrager om de mantelzorger te ontlasten). Kortdurend verblijf wordt tot maximaal twee dagen per week afgegeven. De dagen kunnen worden opgespaard om ze voor een periode van maximaal drie weken aaneengesloten in te zetten.

Als iemand ondersteuning nodig heeft, kunt diegene hiervoor een keukentafelgesprek aanvragen bij de gemeente Hoeksche Waard. 

Zorgverzekeringswet

Verzorging en verpleging uit basispakket

Wanneer het thuis niet meer alleen gaat omdat iemand uit het ziekenhuis komt, niet zelfstandig meer kunt douchen of het is lastiger om medicatie op het juiste moment in te nemen, is het prettig dat als zorg thuis wordt geleverd. Met verpleging en verzorging thuis kunt u opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis uitstellen. Verpleging en verzorging thuis valt onder thuiszorg en wordt ook wel wijkverpleging genoemd. Thuiszorg valt onder basispakket van de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de zorgverzekeraar deze kosten vergoedt en dit niet ten koste van de eigen risico valt. Iemand kan zelf een thuiszorgorganisatie benaderen, let er wel op dat deze organisatie een contract met de zorgverzekeraar (van de zorgvrager) heeft.

Aanvullende zorgverzekeringspakketten

Verschillende aanvullende pakketten vanuit de zorgverzekering vergoeden vervangende mantelzorg. Bekijk hieronder het vergoedingenoverzicht 2024. In dit overzicht kunt u snel en gemakkelijk terugvinden wat er vanuit de verschillende zorgverzekeringen aan vervangende mantelzorg wordt vergoed.

2024 Vervangende mantelzorg aan huis vergoedingenoverzicht aanvullende verzekeringen

Overige vergoedingen

2024 Logeerzorg/kosten, herstellingsoorden en zorghotels vergoedingenoverzicht aanvullende zorgverzekeringspakketten

2024 Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouder(s) vergoedingenoverzicht aanvullende zorgverzekeringspakketten

Collectieve zorgverzekering

Als inwoner van de gemeente Hoeksche Waard kunt u een collectieve zorgverzekering, het VGZ Rotterdampakket voor Hoeksche Waard , afsluiten. Het VGZ-Rotterdampakket biedt vergoedingen zoals: vergoeding eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) en mantelzorg: € 500,00 voor de mantelzorgmakelaar en 21 dagen vervangende mantelzorg (respijtzorg).

ELV-bedden

Indien de medische situatie van de zorgvrager instabiel is en de mantelzorger de zorg niet meer thuis kunt bieden, kan de mantelzorger of zorgvrager zelf contact op met de huisarts (van de degene die zorg ontvangt). De huisarts maakt een afweging of een eerstelijnsverblijf (ELV) aangevraagd moet worden. Met een ELV kan de zorgvrager tijdelijk verblijven bij een zorginstelling.

Verwijshulp Hoeksche Waard

Verwijshulp Hoeksche Waard is onderdeel van het programma Thuis in de Kern. Dit is een initiatief van zorgaanbieders Alerimus, Zorgwaard en Heemzicht. Het Verwijshulp de Hoeksche Waard wil op het gebied van kortdurend verblijf alle inwoners van de Hoeksche Waard zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats bieden. Zij zijn er voor alle vormen van kortdurend verblijf, waarbij terugkeer naar huis voor de cliënt het uitgangspunt is. Dit zodat zij langer zelfstandiger thuis kunnen blijven wonen. Als verwijzer (huisarts, transferverpleegkundige, casemanager of wmo-consulent etc.) hoeft u dus niet meer diverse zorgaanbieders te benaderen, maar komt u via Verwijshulp HW direct te weten waar een beschikbare plek is. U kunt met Verwijshulp HW contact opnemen voor vragen of als u op zoek naar een beschikbare plek bent. Ook adviseert Verwijshulp HW over kortdurende zorg in verzorgings- of verpleeghuizen.

 

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of nabijheid nodig hebben. U kunt hierbij denken aan kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Ook zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag die levenslang afhankelijk van zorg zijn, valt onder de Wlz. Het Centrum Indicatiestellingen Zorg, oftewel het CIZ beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Respijtzorgmogelijkheden vanuit Wlz zijn het inzetten van vervangende mantelzorg aan huis dagopvang of logeerzorg. Aanvraag van een indicatie loopt via een zorgbemiddelaar vanuit het zorgkantoor. De bewoners van de gemeente Hoeksche Waard kunnen bij zorgkantoor Zuid- Hollandse- Eilanden terecht.

Jeugdwet

De uitvoering van de Jeugdwet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en wordt door professionals vanuit Stichting Jeugdteams ZHZ uitgevoerd, dit betekent dat dat u voor meer informatie en aanvragen bij de jeugdprofessional van het sociaal wijkteam terecht kunt. Via deze link vindt u de contactgegevens van uw Jeugdteams in de Hoeksche Waard

This website uses cookies for optimal functioning. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang