Vergoedingen vervangende zorg

Er zijn verschillende mogelijkheden om (gedeeltelijke) vergoeding voor vervangende mantelzorg, zowel binnenhuis als buitenshuis, te ontvangen. Naast de vrijwillige inzet om mantelzorgers te ontlasten, zijn er in Nederland vier wetten waarop mantelzorgondersteuning kan worden geboden (vanuit de Wmo, Zvw, Wlz en de Jeugdwet).

Vrijwilligersinitiatieven
In de gemeente Papendrecht zijn verschillende vrijwilligersorganisaties actief. Zij ondersteunen de mantelzorger/zorgvrager kosteloos of tegen geringe vergoeding. U kunt hierbij denken aan vrijwilligersinitiatieven ‘WeHelpen’, ‘buurtgezinnen’, ‘Handen in huis’, Humanitas’ en ‘MEE’. Bij het respijtzorg aanbod kunt u per leeftijdsfase en ziektebeeld zien welke vrijwilligersinitiatieven er zijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wmo is er in de vorm van algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen zijn vrij toegankelijke diensten, activiteiten of zaken. Mocht dit niet voldoende hulp bieden, kan een maatvoorziening een oplossing zijn. De maatwerkvoorziening wordt specifiek op de persoonlijke situatie afgestemd. Daarnaast is de gemeente in het kader van de Wmo verantwoordelijk het geven van informatie en advies en verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Algemene voorzieningen

De gemeente Papendrecht biedt vanuit de algemene voorzieningen diverse vormen van respijtzorg aan. Voor deze vormen van respijtzorg is geen indicatie nodig. U kunt hierbij denken aan inloophuizen en blijk van waardering.

Maatwerkvoorzieningen

Sterk Papendrecht werkt samen met de Sociale Dienst Drechtsteden die de maatwerkvoorzieningen (voorzieningen met een indicatie) in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoert. De naaste (degene die zorg ontvangt) heeft een indicatie van de sociale dienst nodig om van deze voorzieningen gebruik te kunnen maken.

De respijtzorg (vervangende mantelzorg) vanuit maatwerkvoorziening gaat om:

  • Huishoudelijk hulp
  • Dagbesteding
  • Kortdurend verblijf (tijdelijk verblijfplaats voor de zorgvrager om de mantelzorger te ontlasten). Kortdurend verblijf wordt tot maximaal twee dagen per week afgegeven. De dagen kunnen worden opgespaard om ze voor een periode van maximaal drie weken aaneengesloten in te zetten.

Als iemand meer informatie wil ontvangen of een aanvraag wil doen, kan diegene kijken op de link van Wmo - Sociale Dienst Drechtsteden.

Zorgverzekeringswet

Verzorging en verpleging uit basispakket

Wanneer het thuis niet meer alleen gaat omdat iemand uit het ziekenhuis komt, niet zelfstandig meer kunt douchen of het is lastiger om medicatie op het juiste moment in te nemen, is het prettig dat als zorg thuis wordt geleverd. Met verpleging en verzorging thuis kunt u opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis uitstellen. Verpleging en verzorging thuis valt onder thuiszorg en wordt ook wel wijkverpleging genoemd. Thuiszorg valt onder basispakket van de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de zorgverzekeraar deze kosten vergoedt en dit niet ten koste van de eigen risico valt. De mantelzorger of zorgvrager kan zelf een thuiszorgorganisatie benaderen, let er wel op dat deze organisatie een contract met de zorgverzekeraar (van de zorgvrager) heeft.

Aanvullende zorgverzekeringspakketten

Verschillende aanvullende pakketten vanuit de zorgverzekering vergoeden vervangende mantelzorg. Bekijk hieronder het vergoedingenoverzicht 2022. In dit overzicht kunt u snel en gemakkelijk terugvinden wat er vanuit de verschillende zorgverzekeringen aan vervangende mantelzorg wordt vergoed.

2023 Vervangende mantelzorg aan huis vergoedingenoverzicht aanvullende verzekeringen

Overige vergoedingen:

2023 Tijdelijk huishoudelijke hulp vergoedingenoverzicht aanvullende zorgverzekeringen

2023 Logeerzorg/kosten, herstellingsoorden en zorghotels vergoedingenoverzicht aanvullende zorgverzekeringspakketten

2023 Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouders vergoedingenoverzicht aanvullende zorgverzekeringspakketten

Collectieve zorgverzekering

De Gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking. U sluit hiermee een complete ziektekostenverzekering af die veel zorgkosten ruim vergoedt. De sociale dienst betaalt mee aan de premie en de zorgverzekeraar VGZ geeft korting. Pakket 3 is het meest uitgebreide pakket met onder andere vergoedingen voor eigen bedrage Wmo en vervangende mantelzorg. Mocht u meer behoefte aan informatie hebben, kijk dan op  Zorgverzekering Drechtsteden.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of nabijheid nodig hebben. U kunt hierbij denken aan kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Ook zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag die levenslang afhankelijk van zorg zijn, valt onder de Wlz. Het Centrum Indicatiestellingen Zorg, oftewel het CIZ beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Respijtzorgmogelijkheden vanuit Wlz zijn het inzetten van vervangende mantelzorg aan huis dagopvang of logeerzorg. Aanvraag van een indicatie loopt via een zorgbemiddelaar vanuit het zorgkantoor. De bewoners van de gemeente Papendrecht kunnen bij zorgkantoor Waardenland terecht.

Jeugdwet

De uitvoering van de Jeugdwet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en wordt door professionals vanuit Stichting Jeugdteams ZHZ uitgevoerd, dit betekent dat dat u voor meer informatie en aanvragen bij de jeugdprofessional van het sociaal wijkteam terecht kunt. Via deze link vindt u de contactgegevens van de Jeugdteams Papendrecht.

 

This website uses cookies for optimal functioning. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang