Vergoedingen vervangende zorg

Er zijn verschillende mogelijkheden om (gedeeltelijke) vergoeding voor vervangende mantelzorg, zowel binnenhuis als buitenshuis, te ontvangen. Naast de vrijwillige inzet om mantelzorgers te ontlasten, zijn er in Nederland vier wetten waarop mantelzorgondersteuning kan worden geboden (vanuit de Wmo, Zvw, Wlz en de Jeugdwet).

Als iemand intensief voor een ander zorgt, kan het fijn zijn om er een keertje tussenuit te gaan om even op adem te komen. Dan is het fijn om een beroep te kunnen doen op een vrijwilliger. Vrijwilligers kunnen de mantelzorger ondersteunen in de zorg of de zorg even overnemen. Ook kan het zijn dat de mantelzorger moeite heeft met de vele regeltaken die bij het zorgen komen kijken. Samen met de vrijwilligersconsulent van MEE Mantelzorg kunt u bespreken op welke manier de vrijwilliger ondersteuning ,op basis van de hulpvraag en zorgsituatie, kan bieden. Zo bemiddelt MEE mantelzorg bij het vinden van een respijtvrijwilliger of regelmaatje.

Daarnaast kan de mantelzorger o.a. beroep op Hulplijndordt, inzetvoorelkaar, buurtgezinnen, de Zonnebloem, humanitas Drechtsteden en we helpen  doen.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wmo regelt dat mensen zorg ontvangen als zij zich niet meer in en om het huis kunnen redden, niet meer aan maatschappelijke activiteiten mee kunnen doen of wonen in een veilige of beschermde omgeving nodig is. De Wmo is er in de vorm van algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen zijn vrij toegankelijke diensten, activiteiten of zaken. Mocht dit niet voldoende hulp bieden, kan een maatvoorziening een oplossing zijn. De maatwerkvoorziening wordt specifiek op uw persoonlijke situatie afgestemd. Daarnaast is de gemeente in het kader van de Wmo verantwoordelijk het geven van informatie en advies en verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Algemene voorzieningen

De gemeente Dordrecht biedt vanuit de algemene voorzieningen diverse vormen van respijtzorg aan. Voor deze vormen van respijtzorg is geen indicatie nodig.

Vervangende mantelzorg aan huis

De mantelzorger heeft ook weleens de behoefte om op adem te komen, om er op uit te gaan of kan ook aan verplichte afspraken vastzitten. Denk hierbij aan even gezellig de stad in, een hobby beoefenen of afspraken met de tandarts en huisarts. Of wellicht heeft de mantelzorger de behoefte om een paar daagjes weg te gaan. Het is fijn als de mantelzorger in al deze situaties de zorg met een gerust hart kunt overdragen.

De gemeente Dordrecht ‘vervangende mantelzorg aan huis’ beschikbaar. De consulenten van MEE Mantelzorg kijken graag met u mee of de mantelzorger voor deze voorziening in aanmerking komt. Komt hij of zij in aanmerking? Dan kan de mantelzorger vanuit deze voorziening een maximaal aantal uur per kalenderjaar beroep op de verdiensten van ZorgMies of Zorgmaatje aan huis doen. Mocht u hier meer informatie over willen ontvangen? Neem dan contact op met de respijtzorgconsulenten of vul het contactformulier in.

Logeerzorg

Geeft de mantelzorger zorg aan een partner, ouder of andere naaste met o.a. (beginnende) geheugenproblemen, dementie, MS of NAH? En heeft diegene hier tijdelijk ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld omdat hij/zij even op adem moet komen, weekendje weg wil of maximaal twee weken op vakantie wil? Dan kan de mantelzorger in aanmerking komen voor de geplande logeerzorg. Deze logeerzorg wordt door locatie Parkstaete aangeboden en stelt de mantelzorger in staat om de ondersteuning aan de naaste voor meerdere dagen goed voorbereid aan professionals over te kunnen dragen. Mocht de mantelzorger hier behoefte aan hebben en meer informatie willen ontvangen, neem dan contact op met de respijtzorgconsulenten of vul het contactformulier in.

Maatwerkvoorzieningen

Daarnaast zijn er maatwerkvoorzieningen die via de Sociale Dienst Drechtsteden voor volwassenen kunnen worden aangevraagd. Uw naaste (degene die zorg ontvangt) heeft een indicatie van de sociale dienst nodig om van deze voorzieningen gebruik te kunnen maken.

De respijtzorg (vervangende mantelzorg) vanuit maatwerkvoorziening gaat om:

  • Huishoudelijk hulp
  • Dagbesteding
  • Kortdurend verblijf (tijdelijk verblijfplaats voor de zorgvrager om de mantelzorger te ontlasten). Kortdurend verblijf wordt tot maximaal twee dagen per week afgegeven. De dagen kunnen worden opgespaard om ze voor een periode van maximaal drie weken aaneengesloten in te zetten.

 Mocht u meer behoefte aan informatie willen hebben of een aanvraag doen, kijk dan op Wmo - Sociale Dienst Drechtsteden.

Zorgverzekeringswet

Verzorging en verpleging uit basispakket

Wanneer het thuis niet meer alleen gaat omdat iemand uit het ziekenhuis komt, niet zelfstandig meer kunt douchen of het is lastiger om medicatie op het juiste moment in te nemen, is het prettig dat als zorg thuis wordt geleverd. Met verpleging en verzorging thuis kunt u opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis uitstellen. Verpleging en verzorging thuis valt onder thuiszorg en wordt ook wel wijkverpleging genoemd. Thuiszorg valt onder basispakket van de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de zorgverzekeraar deze kosten vergoedt en dit niet ten koste van de eigen risico valt. De mantelzorger kan zelf een thuiszorgorganisatie benaderen, let er wel op dat deze organisatie een contract met de zorgverzekeraar (van de zorgvrager) heeft.

 Aanvullende zorgverzekeringspakketten

Verschillende aanvullende pakketten vanuit de zorgverzekering vergoeden vervangende mantelzorg. Bekijk hieronder het vergoedingenoverzicht 2024. In dit overzicht kun je snel en gemakkelijk terugvinden wat er vanuit de verschillende zorgverzekeringen aan vervangende mantelzorg wordt vergoed.

2024 Vervangende mantelzorg aan huis vergoedingenoverzicht aanvullende verzekeringen

 Overige vergoedingen:

2024 Logeerzorg/kosten, herstellingsoorden en zorghotels vergoedingenoverzicht aanvullende zorgverzekeringspakketten

2024 Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouder(s) vergoedingenoverzicht aanvullende zorgverzekeringspakketten

Collectieve zorgverzekering

De Gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking. De mantelzorger sluit hiermee een complete ziektekostenverzekering af die veel zorgkosten ruim vergoedt. De sociale dienst betaalt mee aan de premie en de zorgverzekeraar VGZ geeft korting. Pakket 3 is het meest uitgebreide pakket met onder andere vergoedingen voor eigen bedrage Wmo en vervangende mantelzorg. Mocht u meer behoefte aan informatie hebben, kijk dan op  Zorgverzekering Drechtsteden.

Verwijspunt 078  -  ELV-bedden

Als de mantelzorger tijdelijk wegvalt en er is sprake van medische instabiliteit bij de zorgvrager, kan er worden overwogen om een eerstelijnsverblijf af te geven. Eerstelijnsverblijf is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medische specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg is aangewezen. Zorg in het eerstelijnsverblijf richt zich op herstel van de zorgvrager en situatie/context waarin diegene zich bevindt. Dit betekent dat de zorgvrager na maximaal drie maanden naar huis terugkeert. De huisarts stelt de indicatie hiervoor en maakt hiervoor van een afwegingsinstrument gebruik. Dit Afwegingsinstrument Kortdurend verblijf (ELV) is door o.a. Verenso ontwikkeld.

Verwijspunt 078 zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek voor (kwetsbare) ouderen in de regio Drechtsteden. Zij realiseren tijdige en juiste plaatsing voor diverse vormen van kortdurende zorg o.a. ELV laag- en hoogcomplex. Het verwijspunt is ontstaan uit een samenwerking van zeven VVT-organisaties uit de regio en zij werken ook samen met huisartsen en het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Vanaf eind 2021 kunnen de huisartsen patiënten voor ELV, GRZ, palliatieve zorg en crisis- en logeerbedden direct bij het coördinatiepunt ‘Verwijspunt 078’ aanmelden. Om patiënten bij het Verwijspunt aan te melden, is een plaatsingsverzoek voor de huisarts ingericht. Klik op de linken voor meer informatie:  transfer van patiënt naar Verwijspunt 078 via ZorgDomein en het verschil tussen verwijzen en transfer.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of nabijheid nodig hebben. U kunt hierbij denken aan kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Ook zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag die levenslang afhankelijk van zorg zijn, valt onder de Wlz. Het Centrum Indicatiestellingen Zorg, oftewel het  CIZ beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Respijtzorgmogelijkheden vanuit Wlz zijn het inzetten van vervangende mantelzorg aan huis dagopvang of logeerzorg. Aanvraag van een indicatie loopt via een zorgbemiddelaar vanuit het zorgkantoor. De bewoners van de gemeente Dordrecht kunnen bij zorgkantoor Waardenland terecht.

Jeugdwet

De uitvoering van de Jeugdwet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en wordt door professionals vanuit Stichting Jeugdteams ZHZ uitgevoerd, dit betekent dat dat u voor meer informatie en aanvragen bij de jeugdprofessional van het sociaal wijkteam terecht kunt. Via deze link vindt u de contactgegevens van uw  Sociaal Wijkteam.

 

 

This website uses cookies for optimal functioning. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang