Vergoedingen vervangende zorg

Er zijn verschillende mogelijkheden om (gedeeltelijke) vergoeding voor vervangende mantelzorg, zowel binnenhuis als buitenshuis, te ontvangen. Naast de vrijwillige inzet om mantelzorgers te ontlasten, zijn er in Nederland vier wetten waarop mantelzorgondersteuning kan worden geboden (vanuit de Wmo, Zvw, Wlz en de Jeugdwet).

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wmo regelt dat mensen zorg ontvangen als zij zich niet meer in en om het huis kunnen redden, niet meer aan maatschappelijke activiteiten mee kunnen doen of wonen in een veilige of beschermde omgeving nodig is. De Wmo is er in de vorm van algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen zijn vrij toegankelijke diensten, activiteiten of zaken. Mocht dit niet voldoende hulp bieden, kan een maatvoorziening een oplossing zijn. De maatwerkvoorziening wordt specifiek op uw persoonlijke situatie afgestemd. Daarnaast is de gemeente in het kader van de Wmo verantwoordelijk het geven van informatie en advies en verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Algemene voorzieningen

De gemeente Dordrecht biedt vanuit de algemene voorzieningen diverse vormen van respijtzorg aan. Voor deze vormen van respijtzorg is geen indicatie nodig.

Vervangende mantelzorg aan huis

Geeft u mantelzorg aan uw partner, ouder of andere naaste en dreigt het even te veel te worden? Dan kunt u in aanmerking voor ‘vervangende mantelzorg aan huis’ komen. Vanuit deze voorziening kunt u 48 uur per kalenderjaar beroep op de verdiensten van De Mantelaar of ZorgMies doen. Mocht u hier behoefte aan hebben en meer informatie willen ontvangen, neem dan contact op met de respijtzorgconsulenten of vul het contactformulier in. Bij de respijtaanbod leest u wat deze vorm van mantelzorg precies inhoudt Mantelaar en ZorgMies.

Logeerzorg

Geeft u mantelzorg aan uw partner, ouder of andere naaste met o.a. (beginnende) geheugenproblemen, dementie, MS of NAH? En heeft u hier tijdelijk ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld omdat u even op adem moet komen, weekendje weg wil of maximaal twee weken op vakantie wil? Dan kunt u in aanmerking komen voor de geplande logeerzorg. Deze logeerzorg wordt door locatie Parkstaete aangeboden en stelt u in staat om de ondersteuning aan uw naaste voor meerdere dagen goed voorbereid aan professionals over te kunnen dragen. Mocht u hier behoefte aan hebben en meer informatie willen ontvangen, neem dan contact op met de respijtzorgconsulenten of vul het contactformulier in.

Maatwerkvoorzieningen

Daarnaast zijn er maatwerkvoorzieningen die via de Sociale Dienst Drechtsteden voor volwassenen kunnen worden aangevraagd. Uw naaste (degene die zorg ontvangt) heeft een indicatie van de sociale dienst nodig om van deze voorzieningen gebruik te kunnen maken.

De respijtzorg (vervangende mantelzorg) vanuit maatwerkvoorziening gaat om:

  • Huishoudelijk hulp
  • Dagbesteding
  • Kortdurend verblijf (tijdelijk verblijfplaats voor de zorgvrager om de mantelzorger te ontlasten). Kortdurend verblijf wordt tot maximaal twee dagen per week afgegeven. De dagen kunnen worden opgespaard om ze voor een periode van maximaal drie weken aaneengesloten in te zetten.

Mocht u meer behoefte aan informatie willen hebben of een aanvraag doen, kijk dan op Wmo - Sociale Dienst Drechtsteden.

Zorgverzekeringswet

Verzorging en verpleging uit basispakket

Wanneer het thuis niet meer alleen gaat omdat iemand uit het ziekenhuis komt, niet zelfstandig meer kunt douchen of het is lastiger om medicatie op het juiste moment in te nemen, is het prettig dat als zorg thuis wordt geleverd. Met verpleging en verzorging thuis kunt u opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis uitstellen. Verpleging en verzorging thuis valt onder thuiszorg en wordt ook wel wijkverpleging genoemd. Thuiszorg valt onder basispakket van de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de zorgverzekeraar deze kosten vergoedt en dit niet ten koste van de eigen risico valt. U kunt zelf een thuiszorgorganisatie benaderen, let er wel op dat deze organisatie een contract met de zorgverzekeraar (van degene waarvoor u zorgt) heeft.

Aanvullende zorgverzekeringspakketten

Verschillende aanvullende pakketten vanuit de zorgverzekering vergoeden vervangende mantelzorg. Bekijk hieronder het vergoedingenoverzicht 2022. In dit overzicht kun je snel en gemakkelijk terugvinden wat er vanuit de verschillende zorgverzekeringen aan vervangende mantelzorg wordt vergoed.

Vergoedingenoverzicht vervangende mantelzorg zorgverzekeringen 2022

Overig vergoedingen:

Vergoedingenoverzicht tijdelijk huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning vanuit aanvullende pakketten 2022

Vergoedingenoverzicht kinderopvang bij ziekenhuisopname ouders vanuit aanvullende pakketten 2022

Vergoedingenoverzicht logeerhuizen, herstellingsoorden en zorghotels vanuit aanvullende pakketten 2022

Collectieve zorgverzekering

De Gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking. U sluit hiermee een complete ziektekostenverzekering af die veel zorgkosten ruim vergoedt. De sociale dienst betaalt mee aan de premie en de zorgverzekeraar VGZ geeft korting. Pakket 3 is het meest uitgebreide pakket met onder andere vergoedingen voor eigen bedrage Wmo en vervangende mantelzorg. Mocht u meer behoefte aan informatie hebben, kijk dan op  Zorgverzekering Drechtsteden.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of nabijheid nodig hebben. U kunt hierbij denken aan kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Ook zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag die levenslang afhankelijk van zorg zijn, valt onder de Wlz. Het Centrum Indicatiestellingen Zorg, oftewel het CIZ beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Respijtzorgmogelijkheden vanuit Wlz zijn het inzetten van vervangende mantelzorg aan huis dagopvang of logeerzorg. Aanvraag van een indicatie loopt via een zorgbemiddelaar vanuit het zorgkantoor. De bewoners van de gemeente Dordrecht kunnen bij zorgkantoor Waardenland terecht.

Jeugdwet

De uitvoering van de Jeugdwet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en wordt door professionals vanuit Stichting Jeugdteams ZHZ uitgevoerd, dit betekent dat dat u voor meer informatie en aanvragen bij de jeugdprofessional van het sociaal wijkteam terecht kunt. Via deze link vindt u de contactgegevens van uw  Sociaal Wijkteam.

 

 

 

This website uses cookies for optimal functioning. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen